Hora Svaté Kateřiny / St. Katharinaberg – důlní díla

Z vytěžené rudy byla v kateřinské huti vyráběna tzv. „černá měď“, ze které bylo v 16. století v jáchymovské huti získáváno stříbro (a podle několika indicií také měď) a od počátku 18. století v saské huti v Grünthalu hlavně měď a stříbro již jen jako vedlejší produkt. V 18. století totiž ekonomický význam mědi nad stříbrem zcela převládl.

V katastru obce se nachází 64 štol z toho 14 pojmenovaných.
Doly, respektive jejich úvodní části, se nacházely po obou svazích Městského vrchu ale i na svazích protilehlých, tzn. na saském území. Celý revír zaujímá území o rozloze cca 3 × 3 km. Hlavním a nejdůležitějším dolem byl důl Mikuláš, který sledoval stejnojmennou žílu. Důl Mikuláš se nachází převážně v severní části Městského vrchu a zasahuje až pod západní okraj Hory Svaté Kateřiny; štolou Kateřina je propojen i s opačným (jižnějším) údolím Kateřinského potoka (dříve Zobelbach).

Důlní díla v revíru Hora Svaté Kateřiny můžeme rozdělit na několik skupin.
První je Důlní komplex Mikuláš – Kateřina a související důlní díla v západní části městského vrchu.
Na severozápadním okraji města se nachází nejznámější žíla města s názvem Mikuláš. Později byly raženy štoly níže ve svahu (horní, střední a spodní štola Mikuláš a chodba Aufschlagrösche). Nově ražená štola Kateřina sledovala štolu Mikuláš a byla s ní propojena. Kromě nejvýznamnější Mikulášské žíly se v revíru vyskytuje přes dvacet dalších méně mocných žil, o nichž máme jen sporé informace, podle kterých lze usuzovat, že minerální složení těchto žil bylo obdobné jako složení žíly Mikuláš.
Další doly se nacházely ve svahu pod „Hraniční předávací stanicí Transgas a.s.“. Dle důlních map a povrchových pozůstatků se přímo pod stanicí nacházejí rozsáhlá důlní díla. Tato díla jsou již poč. 17. stol. vedena jako opuštěná a zavalená díla. Východně jsou další čtyři žíly a štoly, nejdůležitější však byla štola Tiefer Georgi. V poslední řadě jmenujme doly v prostoru pod bývalou skládkou TKO (tuhého komu-nálního odpadu) a doly v prostoru Zobelgebirge, tj. severně od serpentin silnice do Malého Háje.

V současné době dochází k opravám ve štole Mikuláš, aby mohla být zpřístupněna veřejnosti. Stola by mĕla být znovuotevřena v létĕ 2013.

Nejvýznamnějším dolem v saské části revíru byl důl Fortuna Grube.